12-logo-4bbe94db80ae541c005632e23ce9b9e208-xosocao-7ab63df35c5492b323597c72557a6d7f.jpg

Văn bản pháp luật

QUY CHẾ VỀ QUY TRÌNH THU HỒI VÀ KIỂM ĐẾM VÉ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG KHÔNG TIÊU THỤ HẾT

QUY CHẾ

VỀ QUY TRÌNH THU HỒI VÀ KIỂM ĐẾM

VÉ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG KHÔNG TIÊU THỤ HẾT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 528 /QĐ-XSKT ngày 30 tháng 9 năm 2013
của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết  Tp. Hồ Chí Minh)

        Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thành phố (gọi tắt là Công ty XSKT Thành phố). Quy chế về quy trình thu hồi, kiểm đếm vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết được xây dựng và ban hành thực hiện với nội dung như sau:

A. QUY ĐỊNH CHUNG:

        1. Vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết: là vé số của Công ty XSKT Thành phố phân phối cho đại lý vé số nhưng bán không hết và vé số chưa đưa ra lưu thông của từng đợt phát hành (vé tồn kho), được thu hồi theo đúng thời gian quy định trước mỗi buổi quay số mở thưởng.

        2. Cán bộ, công nhân viên Công ty, nếu tham gia thực hiện công tác thu hồi, kiểm đếm vé xổ số không tiêu thụ hết, thì không được tham gia công tác quay số mở thưởng.

        3. Thời gian thu hồi vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết bắt đầu  lúc 15g00 và kết thúc lúc 16g00 vào các ngày xổ số - Thứ hai và thứ bảy trong tuần. Đối với các trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do khách quan, chính đáng thì thời gian thu hồi không quá 16g10. Sau thời gian quy định trên, Công ty  được quyền từ chối không nhận.

        4. Phương thức thực hiện thu hồi vé xổ số không tiêu thụ hết:

        - Thu hồi tại trụ sở chính hoặc tại các địa điểm khác phù hợp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sẽ do Công ty XSKT Thành phố tổ chức thực hiện;

        - Thu hồi ngoài trụ sở chính - tại các Tỉnh, Thành khu vực miền Nam: Công ty XSKT Thành phố ủy quyền cho Công ty XSKT các Tỉnh, Thành khác thực hiện thu hồi sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng giám sát xổ số Thành phố, việc ủy quyền thu hồi phải được thực hiện bằng văn bản.

        5. Nguyên tắc thu hồi: Việc tổ chức thu hồi vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết phải được thực hiện chính xác, trung thực, không bị các đối tượng có liên quan trong quá trình thu hồi vé lợi dụng để trục lợi lĩnh thưởng;  phải đáp ứng đầy đủ các bước cơ bản theo quy định tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 75 của Bộ Tài chính và quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân có liên quan đến quá trình thu hồi vé xổ số.

B. THU HỒI VÉ XỔ SỐ KHÔNG TIÊU THỤ HẾT TẠI TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY

I . Thu hồi vé xổ số không tiêu thụ hết của đại lý vé số:

        1. Vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết của đại lý vé số được thu hồi tại trụ sở chính, do Công ty XSKT Thành phố tổ chức thực hiện, phải đảm bảo đầy đủ theo tuần tự các bước sau đây:

        a.  Bước 1:

        - Trước khi nộp vé bán không hết, đại lý vé số phải lập phiếu kê theo mẫu quy định gồm có nội dung: Ký hiệu loại vé, ngày xổ số, tên của người trả vé và đại lý, số lượng vé trả lại theo từng mệnh giá, ký tên và ghi rõ họ tên vào phiếu kê trả vé.

        - Đại lý vé số thực hiện cắt góc vô hiệu hóa toàn bộ vé số trả lại, việc cắt góc phải đạt kích thước của mỗi cạnh tối thiểu là 3cm, vị trí cắt góc ở phía trên, bên phải tờ vé (bên giáp lai tờ vé). Việc cắt góc phải đảm bảo nguyên tắc không được để vé thuộc diện vô hiệu hóa bị lợi dụng để lĩnh thưởng.

        b.  Bước 2:

        - Đại lý xổ số nộp vé bán không hết đã vô hiệu hóa cùng với phiếu kê trả vé cho bộ phận thu hồi của Công ty theo đúng thời gian quy định.

        - Bộ phận thu hồi: có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo 100% vé bán không hết do đại lý trả lại đã được cắt góc, vô hiệu hóa theo đúng quy định, nếu chưa đạt phải yêu cầu cắt góc bổ sung trước khi thu nhận; lập danh sách theo mã số đại lý, cho số thứ tự phiếu kê trả vé và ghi vào bao vé của đại lý.

        c.  Bước 3:

        - Bộ phận kiểm đếm: nhận các bao vé đã ghi số thứ tự để thực hiện kiểm đếm, sau đó ghi số lượng kiểm đếm thực tế vào bao vé để phục vụ kiểm tra, đối chiếu. Trong khi kiểm đếm, phải theo dõi để phát hiện, loại bỏ các loại vé không đúng ngày xổ số, vé photo, vé của các công ty khác… nhằm đảm bảo việc thu hồi chính xác. Đối với trường hợp cố tình gian dối, tái phạm nhiều lần, sẽ báo cáo lãnh đạo Công ty để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

        - Bộ phận kiểm tra: thực hiện đối chiếu số lượng trên phiếu kê trả vé của đại lý với số lượng kiểm đếm thực tế để xác nhận số vé đã thu hồi vào phiếu kê trả vé của đại lý, làm cơ sở tổng hợp kết quả thu hồi.

        - Bộ phận tổng hợp: thực hiện tổng hợp kết quả thu hồi, kiểm đếm tại trụ sở chính Công ty và các địa điểm do Công ty XSKT các Tỉnh, Thành, được ủy quyền thực hiện(các Công ty XSKT fax kết quả thu hồi về trước giờ xổ số); lập biên bản tổng hợp kết quả thu hồi vé xổ số bán không hết của từng kỳ phát hành, trình đại diện Hội đồng GSXS, tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng, đại diện lãnh đạo và phòng nghiệp vụ Công ty XSKT ký tên xác nhận.

        d. Bước 4:

        - Vé xổ số bán không hết sau khi thu hồi được cho vô bao, niêm phong (tờ niêm phong hoặc bấm chì niêm phong) và nhập kho để quản lý và lưu trữ theo chế độ quy định; tờ niêm phong phải ghi rõ ngày giờ, có chữ ký của đại diện Hội đồng giám sát và đại diện Công ty XSKT Thành phố.

        2. Để đảm bảo thời gian quy định, vé xổ số bán không hết thu hồi tại trụ sở chính Công ty được kiểm đếm bằng cách kiểm tra xác xuất kết hợp với kiểm đếm chi tiết.

        3. Toàn bộ quá trình thực hiện từ bước 2, bước 3, bước 4 phải có sự giám sát của tối thiểu một thành viên Hội đồng giám sát, đại diện lãnh đạo Công ty XSKT và tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng GSXS.

II. Thu hồi vé xổ số chưa đưa ra lưu thông:

        1. Việc thu hồi, kiểm đếm vé xổ số truyền thống chưa đưa ra lưu thông thuộc đợt đã phát hành (tồn kho tại Công ty) được thực hiện tại trụ sở chính, do Công ty XSKT Thành phố tổ chức thực hiện, phải đảm bảo đầy đủ theo tuần tự các bước sau đây:

        a- Vé xổ số chưa đưa ra lưu thông (nếu có) theo từng đợt phát hành của Công ty, phải được lập bảng kê cụ thể về số lượng, cây vé, đầu số, sê ri vé…, do lãnh đạo Công ty XSKT Thành phố phê duyệt;

        b- Thực hiện kiểm đếm vé chưa đưa ra lưu thông: kiểm tra, đối chiếu vé  tồn kho với bảng kê; kiểm đếm cây vé, đầu số, sê ri vé, để xác định số lượng vé thực tế thu hồi đúng với số lượng vé chưa đưa ra lưu thông;

        c- Thực hiện cắt góc để vô hiệu hóa toàn bộ vé chưa đưa ra lưu thông;

        d- Lập biên bản thu hồi vé xổ số chưa đưa ra lưu thông với đầy đủ nội dung: thành phần tham dự, thời gian, việc thực hiện vô hiệu hóa, số lượng, cây vé, đầu số, sê ri vé…;

        đ- Vé xổ số chưa đưa ra lưu thông sau khi thu hồi được vô bao riêng, niêm phong và nhập kho cùng với vé xổ số bán không hết của đại lý vé số để quản lý và lưu trữ theo chế độ quy định;

        2. Toàn bộ quá trình thực hiện từ mục b, c, d, đ, phải có sự giám sát của tối thiểu một thành viên Hội đồng giám sát, đại diện lãnh đạo Công ty XSKT và tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng GSXS.

C. THU HỒI VÉ XỔ SỐ KHÔNG TIÊU THỤ HẾT TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH, THÀNH KHÁC:

        1- Việc thu hồi vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết của đại lý vé số trên địa bàn các Tỉnh, Thành khác trong khu vực miền Nam, Công ty XSKT Thành phố ủy quyền cho Công ty XSKT các Tỉnh, Thành thực hiện, đảm bảo đầy đủ theo tuần tự các bước sau đây:

        1.1. Do Cty XSKT các Tỉnh, Thành được ủy quyền phải thực hiện:

        a.  Bước 1:

        - Trước khi nộp vé bán không hết, đại lý vé số phải lập phiếu kê theo mẫu quy định gồm có nội dung: Ký hiệu loại vé, ngày xổ số, tên của người trả vé và đại lý, số lượng vé trả lại theo từng mệnh giá, ký tên và ghi rõ họ tên vào phiếu kê trả vé.

        - Đại lý vé số thực hiện cắt góc vô hiệu hóa toàn bộ vé số trả lại, việc cắt góc phải đạt kích thước của mỗi cạnh tối thiểu là 3cm, vị trí cắt góc ở phía trên, bên phải tờ vé (bên giáp lai tờ vé). Việc cắt góc phải đảm bảo nguyên tắc không được để vé thuộc diện vô hiệu hóa bị lợi dụng để lĩnh thưởng.

        b.  Bước 2:

        - Đại lý xổ số nộp vé bán không hết đã vô hiệu hóa cùng với phiếu kê trả vé cho bộ phận thu hồi của Công ty theo đúng thời gian quy định.

        - Bộ phận thu hồi có trách nhiệm kiểm tra, đảm bảo 100% vé bán không hết do đại lý trả lại đã được cắt góc, vô hiệu hóa theo đúng quy định, nếu chưa đạt phải yêu cầu cắt góc bổ sung trước khi thu nhận;

        - Thực hiện kiểm đếm sơ bộ, lập biên bản thu hồi vé xổ số bán không hết theo mẫu thống nhất, fax về cho Công ty XSKT Thành phố trước 16h00; Biên bản chính thức và vé xổ số bán không hết sau khi thu hồi được vô bao, niêm phong theo quy định. 

        - Bao vé thu hồi được vận chuyển về trụ sở chính Công ty XSKT Thành phố để thực hiện kiểm đếm lại theo quy định.

        1.2. Do Công ty XSKT Thành phố thực hiện:

        c.  Bước 3:

        - Bộ phận kiểm đếm tiếp nhận các bao vé thu hồi từ Công ty XSKT các Tỉnh, Thành chuyển về phải thực hiện kiểm tra các bao vé và lập biên bản tháo bỏ niêm phong để kiểm đếm lại.

        - Trong khi kiểm đếm, phải theo dõi để phát hiện, loại bỏ các loại vé không đúng ngày xổ số, vé photo, vé của các công ty khác… nhằm đảm bảo việc thu hồi chính xác. Đối với trường hợp cố tình gian dối, tái phạm nhiều lần, sẽ báo cáo lãnh đạo Công ty để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

        - Kiểm tra, đối chiếu số lượng trên phiếu kê trả vé của đại lý với số lượng kiểm đếm thực tế để công nhận hoặc điều chỉnh số lượng vé đã thu hồi  của đại lý.

        d. Bước 4:

        - Vé xổ số bán không hết thu hồi từ các Tỉnh, Thành sau khi thực hiện kiểm đếm lại được cho vô bao, niêm phong (tờ niêm phong hoặc bấm chì niêm phong) và nhập kho để quản lý và lưu trữ theo chế độ quy định; tờ niêm phong phải ghi rõ ngày giờ, có chữ ký của đại diện Hội đồng giám sát và đại diện Công ty XSKT Thành phố.

        2. Vé xổ số bán không hết thu hồi từ các Tỉnh, Thành do Công ty XSKT Thành phố ủy quyền cho Công ty XSKT các Tỉnh, Thành thực hiện thu hồi được kiểm đếm chi tiết toàn bộ.

        3. Toàn bộ quá trình thực hiện từ bước 2, bước 3, bước 4 phải có sự giám sát của tối thiểu một thành viên Hội đồng giám sát, đại diện lãnh đạo Công ty XSKT và tổ chuyên viên giúp việc cho Hội đồng GSXS.

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

        1. Công tác thu hồi, kiểm đếm vé xổ số truyền thống không tiêu thụ hết do Phòng Kế hoạch kinh doanh chịu trách nhiệm thực hiện, được sự quản lý, giám sát của Lãnh đạo Công ty Xổ số kiến thiết và Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh.

        2. Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố thực hiện đầy đủ các thủ tục  theo quy định trong việc ủy quyền cho Công ty XSKT các Tỉnh, Thành thu hồi vé xổ số bán không hết trên địa bàn các Tỉnh, Thành; bố trí đầy đủ cán bộ, nhân viên và các phương tiện cần thiết để đảm bảo tốt nhu cầu công tác thu hồi, kiểm đếm, vé xổ số không tiêu thụ hết.

        3. Cán bộ, nhân viên, Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố và tổ chuyên viên giúp việc cho HĐGS được phân công nhiệm vụ, có trách nhiệm thực hiện theo Quy trình nêu trên. Các trường hợp cố tình làm trái với quy trình, gây thiệt hại cho Công ty và Nhà nước, tùy theo mức độ sẽ xử lý kỷ luật theo quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước./.

                                                               CTY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT

                                                                      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

admin

Bài đăng khác

Văn bản pháp luật Lĩnh vực XSKT
Văn bản pháp luật Lĩnh vực in ấn
Văn bản pháp luật Hoạt động XSKT

Thành tích đạt được

Liên kết website

Thống kê truy cập

Hôm nay76

Tuần này4942

Tháng này25235

Tất cả852714

Trực tuyến1

Download Qr-code App

09-qr-code-e77e5c59c5dbd040f9bce03fdc520
Processing...